Klachtenregeling

Ondanks het feit dat Best Budget Beheer altijd rekening houdt met de belangen van onze cliënten, kan er om verschillende redenen bij een cliënt een klacht ontstaan.

Met deze klacht kun je uiteraard altijd terecht bij de behandelend budgetbeheerder.

Je wordt verzocht onderstaande klachtenprocedure te volgen.

 • Een klacht dient te worden ingediend door cliënt zelf of door degene die gerechtigd is namens de cliënt een klacht in te dienen.
 • Een klacht moet ondertekend zijn en ten minste de volgende elementen bevatten:
 • Naam en adres van de indiener van de klacht
 • Dagtekening (datum waarop de klacht is ingediend)
 • Omschrijving van de klacht
 • Ondersteunende stukken / Bewijsstukken die de klacht onderbouwen
 • De klacht mag niet later dan 1 jaar na de ontstaansdatum ingediend worden. Ook mag de klacht niet nogmaals ingediend worden, als deze al eerder is ingediend en behandeld.
 • De klacht dient betrekking te hebben op onvrede over de uitvoering van de in de budgetbeheerovereenkomst genoemde taken van de budgetbeheerder.

Alle klachten en bezwaren worden onder strikte geheimhouding en AVG-richtlijnen afgewikkeld.

Klachten kunnen op onderstaande wijze ingediend worden:

a.  schriftelijk via:
Best Budget Beheer
Postbus 119
1700 AC Heerhugowaard

Of
b.  per e-mail: contact@bestbudgetbeheer.nl

De klacht zal door de behandelend budgetbeheerder binnen 4 weken worden afgehandeld.

Indien de klacht gegrond wordt verklaard, zal, mogelijk door middel van een gesprek met de klager, zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen 6 weken) een oplossing worden gezocht.

Indien de klacht ongegrond wordt verklaard, zal een nadere toelichting worden verstrekt.

Een klacht wordt niet in behandeling genomen of de behandeling wordt gestaakt, als:

 • de cliënt zich voor of tijdens de behandeling van deze zelfde klacht tot een kantonrechter of een andere burgerlijke rechter heeft gewend;
 • de klacht anoniem is;
 • het feit waarover geklaagd wordt langer dan één jaar voor indiening heeft plaatsgevonden

Indien de klacht niet naar tevredenheid van de klager is afgehandeld, is er de beroepsmogelijkheid bij de Klachtencommissie van Horus.

Best Budget Beheer archiveert klachten in een centraal registratiesysteem. Zij houdt aantekening van de klacht en van de afdoening hiervan.

De regeling treedt in werking op 1 juli 2023 en geldt voor onbepaalde tijd.