Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten gesloten tussen de budgetbeheerder en cliënt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
1.2. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 2: Geheimhoudingsplicht en gegevensverstrekking

2.1 De gegevens van cliënt worden opgenomen in een cliëntregistratie (OnView).
De Algemene Verordening Persoonsgegevens is hierbij van toepassing. In deze verordening wordt de bescherming van de privacy van burgers geregeld. De budgetbeheerder verstrekt slechts gegevens aan derden, indien dit in het belang van de cliënt is, of uit aard van het budgetbeheer voortvloeit.

Artikel 3: Taken cliënt

3.1 De cliënt geeft volledige openheid van zaken ten aanzien van alle inkomsten, uitgaven, alle schulden en lopende betalingsverplichtingen, als ook het vermogen en saldi op alle bank- en/of girorekeningen die op naam van cliënt zijn gesteld. De cliënt draagt er zorg voor dat alle informatie die van belang is, terecht komt bij de budgetbeheerder.

3.2 De cliënt deelt alle wijzigingen in de persoonlijke en/of financiële sfeer per direct schriftelijke mee aan de budgetbeheerder.

3.3 De cliënt gaat geen nieuwe schulden en/of andere verplichtingen aan, behalve wanneer de budgetbeheerder schriftelijke toestemming heeft verleend. hieronder valt ook het laten ontstaan en/of in stand houden van een roodstand op een bank- of girorekening.

3.4 De cliënt machtigt de budgetbeheerder om alle handdelingen die nodig zijn, te kunnen verrichten. Daarbij worden alle huidige en toekomstige inkomsten door de budgetbeheerder in ontvangst genomen. Bij de uitgaven worden de kosten van het budgetbeheer, de vaste lasten en de noodzakelijke verzekeringen en aflossing van schulden conform overeengekomen afbetalingsregelingen gewaarborgd bij voldoende saldo.

3.5 De cliënt machtigt de budgetbeheerder om, indien nodig, inlichtingen bij derden in te winnen.

3.6 De cliënt blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor een toereikend saldo, zodat de budgetbeheerder tot betaling volgens het overeengekomen budgetplan kan overgaan.

Artikel 4: Taken budgetbeheerder

4.1 De cliënt opent een beheerrekening. De huidige rekening wordt de leefgeldrekening.
Alle inkomsten en uitgaven geschieden via de beheerrekening. De budgetbeheerder voert het beheer over deze rekening. Op de leefgeldrekening ontvangt de cliënt wekelijks of maandelijks leefgeld, voor zover het saldo dit toestaat. De kosten voor deze rekening(en) komen voor rekening van de cliënt en worden door de budgetbeheerder rechtstreeks doorbelast naar de cliënt.

4.2 De budgetbeheerder stelt binnen 3 maanden na aanvang van deze overeenkomst een budgetplan op. Hierin opgenomen zijn de maandelijkse inkomsten en uitgaven van de cliënt.

4.3 De budgetbeheerder verricht de uitgaven overeenkomstig het opgesteld budgetplan.

4.4 De budgetbeheerder verstrekt wekelijks of maandelijks leefgeld op de daartoe bestemde leefgeldrekening.

4.5 De budgetbeheerder inventariseert bij aanvang van het beheer de eventuele schulden van de cliënt.

4.6 De budgetbeheerder doet geen werkzaamheden betreffende problematische schulden, maar verwijst in dat geval door naar de afdeling schuldhulpverlening van de gemeente.

4.7 De budgetbeheerder verstrekt de cliënt maandelijks een overzicht van de mutaties op de beheerrekening. Ook is het mogelijk om een inlogcode te ontvangen, zodat cliënt overal, online toegang heeft tot het dossier.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

5.1 Indien er sprake is van een omstandigheid en/of nalaten die leidt tot die leidt tot aansprakelijkheid van budgetbeheerder dan is de aansprakelijkheid van budgetbeheerder steeds beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar(s) van de budgetbeheerder wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden op basis waarvan uitkering wordt gedaan.

5.2 De budgetbeheerder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen en/of nalatigheid van derden, waar de budgetbeheerder diensten/producten afneemt en/of heeft doorverwezen dat betrekking heeft op cliënt.

Artikel 6: Bereikbaarheid

6.1 Budgetbeheerder is op onderstaande manieren op werkdagen bereikbaar:

Telefonisch: 075 – 207 34 50

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: van 11.00 – 14.00 uur

Het kan voorkomen dat we je niet direct te woord kunnen staan. Dan is er de mogelijkheid om de voicemail in te spreken, waarop je zo snel mogelijk wordt teruggebeld.

Whatsapp: 06 – 830 852 40
E-mail: contact@bestbudgetbeheer.nl 

Artikel 7: Kosten
7.1 De kosten voor budgetbeheer zijn gebaseerd op de kosten voor bewindvoering. Deze worden jaarlijks vastgesteld.

Crisis aanmelding: € 350,- , waarvan € 100,- directe aanbetaling

Maandelijks: zie onderstaande tarieven

eenmalig, 1 persoon, zonder schulden € 225,-
maandelijks, 1 persoon, zonder schulden € 109,-

eenmalig, 1 persoon, met schulden € 250,-
maandelijks, 1 persoon, met schulden € 145,-

maandelijks, extra persoon zonder schulden € 109,-
maandelijks, extra persoon met schulden € 145,-

eenmalig, opstellen eindafrekening bij beëindiging budgetbeheer € 225,-

ZZP zonder schulden, eenmalig € 235,- (excl. Btw)
Maandelijks zzp zonder schulden € 180,- (excl. Btw)

ZZP met schulden eenmalig €  270,- (excl. Btw)
Maandelijks zzp met schulden € 210 ,- (excl. Btw)

Eenmalig, opstellen eindafrekening ZZP € 235,- (excl. Btw)

Genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld.

Tariefwijzigingen worden minimaal één kalendermaand voor aanvang van de verhoging schriftelijk door de budgetbeheerder aan de cliënt kenbaar gemaakt.

7.2 De kosten voor budgetbeheer worden maandelijks rechtstreeks in rekening gebracht bij cliënt per de 1e van de maand en in mindering gebracht op het rekeningnummer van cliënt door de budgetbeheerder.

 Artikel 8: Duur van de overeenkomst

8.1 Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van 6 maanden, gerekend van de 1e dag van de kalendermaand volgend op de ondertekening van de overeenkomst, en wordt daarna stilzwijgend verlengd.

8.2 Cliënt kan de overeenkomst na de in artikel 8.1 genoemde periode te allen tijde opzeggen, met in acht name van één kalendermaand opzegtermijn.

8.3 Cliënt heeft het recht de overeenkomst te beëindigen indien de budgetbeheerder zijn/haar verplichtingen niet nakomt.

8.4 De budgetbeheerder heeft het recht de overeenkomst te beëindigen indien cliënt zijn/haar verplichtingen niet nakomt.

8.5 Opzegging geschiedt aan het einde van een kalendermaand.

8.5 Beëindiging van de overeenkomst dient in alle gevallen schriftelijk plaats te vinden.

Artikel 9. Herroepingsrecht

9.1  Herroepingsrecht is van toepassing bij koop op afstand.
Hierbij geldt de wettelijke termijn van 14 dagen.

9.2 Artikel 9.1 is niet van toepassing, wanneer:

– consument afziet van het herroepingsrecht
– er sprake is van een crisis intake en consument afziet van het herroepingsrecht
– er geen sprake is van koop op afstand
– er een overeenkomst wordt gesloten tussen een onderneming, zijnde een eenmanszaak, B.V., V.O.F., C.V. of N.V.

Artikel 10. Dossieroverdracht en retentierecht

10.1. Best Budget Beheer is gerechtigd het dossier onder zich te houden totdat betaling van alle openstaande vorderingen die tot het dossier behoren, zijn voldaan.